Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Üldtingimused
ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
1. Üldsätted
1.1.Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad AS GoCraft veebilehe Kasutajatele.
Andmete vastutav ja volitatud töötleja
1.2.Andmete vastutav töötleja on AS GoCraft, registrikood 10786869, asukoht
Viadukti 2, Tallinn 11313
1.3.Andmed on vabatahtlikult edastatavad andmed.
1.4.Vabatahtlikult esitatavad andmed on e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
1.4.1. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma
kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse
turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid
kasutades.
1.5.AS GoCraft võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud
töötlejad on koostööpartnerid, kelle andmed on edastatakse päringule, mis edastatakse emailile: info@gocraft.ee
1.6.Andmeid kasutatakse AS GoCraft või volitatud töötleja poolt:
1.6.1. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine
uurimisasutusele).
1.7.Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes AS GoCraft poolt antud konkreetsete
ülesannete täitmiseks.
Andmete säilitamise aeg
1.8.AS GoCraft säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi
saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja
seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt
käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).
Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses
1.9.Kliendil on õigus saada AS GoCraft teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses
sätestatud korras ja ulatuses;
1.10. Kliendil on õigus nõuda AS GoCraft enda andmete kasutamise lõpetamist ning
andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
1.11. Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või
turunduslikel eesmärkidel;
1.12. Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu
poole.
2. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED
Küpsiste kasutamine
2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad AS GoCraft veebilehed küpsiseid ehk
cookie’sid.
2.2. AS GoCraft kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad
küpsiseid kolmandate isikute nimel.
Küpsistest keeldumine
2.3.Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab
Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.
2.4.Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem
informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
2.5.Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei
pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.
Mis on küpsis ehk cookie?
2.6.Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida
kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui
Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab
vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste
kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
2.7.Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning
muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe
kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
2.8.Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide
kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe
funktsioone.
2.9.Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud
varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda
tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest
saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.